دورف ها را در دنیای استیک بشناسید 

موجودات بسیار کوچک که به زانوی انسان نیز نمی رسند ولی اما بسیار باهوش تر از انسان دورف های این دنیا دمدمی مزاج و خسیس هستند و به علت خسیس بودنشون می خواهند انسان ها را نابود کنند وهدفی جز تصاحب زمین از دست انسان ها ندارد و اگر سازنده بمبی که برای کشتن انسان ها و حیوانات وحشی نبود انسان ها تا حالا نابود می شدند

علت اینکه بیشتر دورف ها دمدمی مزاج اند پیپ کشیدن انهاست ولی  بیشتر دورف ها اگر در روز 15 بار پیپ نکشند روزشان شب نمی شه

شما می توانید نقاشی ها شخصیت ها را در sinstagram stickmk ببینید