با سلام و عرض ادب دو صفحه پیش نویس از صفحه دو و چهار کمیک 29 عجیب برایتان قرار می دهیم دقت داشته باشید این ها فقط پیش نویس هستند و تغیر بسیاری خواهند کرد

نویسنده کمیک منجی کیهانیان و طراح آن کیان سپاهیان است این کمیک با کمک چندی از دوستان دیگر ارائه می شود 

پیش نویس

پیشنویس صفحه دو کمیک

پیشنویس 4

. پیشنویس صفحه چهار