بخشی از دولت امریکا

spen

هدف این شرکت پنهان ساختن ادم های با قدرت های عجیب از دنیا به همراه موجودات فضایی است.

این کمپانی به دست مارک کین ساخته شده است  پدربزرگ bf time و ریس این مکان ویل روئل پدر

lord of minds است

این شرکت دو بخش اصلی دارد 

modo:انسان های معمولی که مقامشان از گروه lojern بیشتر است

و lojern:که انسان هایی با قدرت های عجیب در ان کار می کنند

پایگاه اصلی این بخش در نیویورک است اما کار های اصلی این بخش در یکی از بیابان های امریکا انجام می شود