با یکی از مخفی ترین و سیاه ترین کارهای دولت ها و spen اشنا شوید

دولت های جهان و شرکت spen با هم یک عنصر جدیدی ساختند که اگر ان عنصر به ادم تزریق می شد ان انسان می توانست در فضا بدون لباس فضانوردی زنده بماند اما این عنصر باعث می شد ان فرد  کریه و زشت شود شرکت  21spen نفر ادم را پیدا کرد و به انها این عنصر را تزریق کرد که همین کار ان شرکت را باعث کرد مجبور شود به مردم دروغ بگوید که انها ادم فضایی هستند و انها را به سفینه 451 فرستاد تا هم از زمین دور شوند و  هم بتواند فضا اطراف زمین را کنترل کند بعد 16 سال شرکت spen توانست پادزهر این عنصر را پیدا کند و 21 نفر ادم اول را به شکل قبلی خود برگرداند و در همان هنگام 20 نفر را انتخاب کرد که انها را جانشین ان 21 نفر کنند و در هر دوره تعداد انها را کم کرد تا مردم فکر کنند تعدادی از انها مرده ان و در اخر پس از انجام ماموریت خود ذهن های ان انسان هایی که به فضا سفر کردند را پاک کرد